Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

PMQA สสภ.13 (ชลบุรี)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 พ.ย. 60

กระบวนการให้บริการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13(ชลบุรี)

28 พ.ย. 60

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ของสสภ.13(ชลบุรี) (สำหรับหน่วยงานภาครัฐ)

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 3076 ครั้ง
28 พ.ย. 60

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ของสสภ.13(ชลบุรี) (สำหรับประชาชน)

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 3074 ครั้ง
28 พ.ย. 60

สรุปผลความพึงพอใจ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)

28 พ.ย. 60

สรุปผลความพึงพอใจ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)

28 พ.ย. 60

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)

28 พ.ย. 60

ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต?นทางขององค?กรปกครองส?วนท?องถิ่น ป?งบประมาณ พ.ศ. 2560

28 พ.ย. 60

รายงานสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
1 2 3 >