Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

สำนักงานสีเขียว สสภ.13 (ชลบุรี)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

2 ก.พ. 61

แจ้งผลการตรวจประเมินโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี ๒๕๖o

12 ธ.ค. 60

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ปี 2560

12 ธ.ค. 60

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

12 ธ.ค. 60

ประกาศนโนบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

16 ม.ค. 61

ผลการดำเนินงานโครงการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12 ธ.ค. 60

การดำเนินงานภายใต้หมวด 1 : การบริหารจัดการองค์การ

12 ธ.ค. 60

การดำเนินงานภายใต้หมวด 2 : Green Office

12 ธ.ค. 60

การดำเนินงานภายใต้หมวด 3 : การใช้พลังงานและทรัพยากร

จำนวนทั้งหมด 21 รายการ
1 2 3 >