Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

KM สสภ.13 (ชลบุรี)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

21 ก.ย. 61

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) สสภ.13 (ชลบุรี) ปี 2561

6 ก.ค. 61

องค์ความรู้เรื่องการออกแบบสื่ออินโฟกราฟฟิค (Infographic)

4 ก.ค. 61

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ครั้งที่ 2/2561

4 ก.ค. 61

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบสื่ออินโฟกราฟฟิค (Infographic) เพื่อการสื่อสารข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

14 มิ.ย. 61

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงาน ครั้งที่ 1/2561

4 มิ.ย. 61

รายงานการประชุม คณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) สสภ. 13 (ชลบุรี) ครั้งที่ 2/2561

21 มี.ค. 61

ฐานข้อมูลผู้รู้ด้านอินโฟกราฟฟิค (Infographic)

17 ธ.ค. 60

แบบฟอร์มการค้นหาเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

จำนวนทั้งหมด 110 รายการ
1 2 3 4 5 > >>