Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

กิจกรรมงานวันวิชาการ ครั้งที่ี่ 15 วทบ.พัฒนาอาชีวศึกษาสู่โลกอาชีพ

กิจกรรมงานวันวิชาการ ครั้งที่ี่ 15  วทบ.พัฒนาอาชีวศึกษาสู่โลกอาชีพ

วันที่ 24 มกราคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ในงานวิชาการ “วทบ.พัฒนอาชีวศึกษาสู่โลกอาชีพ  ครั้งที่ 15”  การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถความคิดสร้างสรรค์ทางวิชาการวิชาชีพ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองสู่อาชีพ โดยมีนายสุนทร ตันติโภคากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงผลงานโครงงานของนักเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการ การแสดงและการประกวดผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และหน่วยงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ จังหวัดชลบุรี

ส่วนสิ่งแวดล้อมรายงาน

แกลเลอรี่