Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

การเปิดธนาคารขยะ ครั้งที่ 14/2561

การเปิดธนาคารขยะ  ครั้งที่ 14/2561

ธนาคารขยะ สสภ.13 (ชลบุรี) เปิดรับฝากขยะรีไซเคิล ขอเชิญ จนท.นำขยะมาฝากได้นะคะ เริ่มตัั้งแต่ เวลา 10.00 น. และปิดรับฝากเวลา 13.00 น. ณ ที่ทำการธนาคารขยะ สสภ.13 (ชลบุรี)

"เปลี่ยนขยะเป็นเงินตรา สสภ.13 สะอาดตา น่าอยู่"