Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมกับ อบต.บางโฉลง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนน้ำเสียและมีปลาตาย บริเวณคลองบางขวาง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมกับ อบต.บางโฉลง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนน้ำเสียและมีปลาตาย บริเวณคลองบางขวาง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ 29 มกราคม 2561 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแล้วล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนน้ำเสียและมีปลาตายบริเวณคลองบางขวาง อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ และเก็บตัวอย่างน้ำส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่