Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)

          สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กำหนดให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม (1 จังหวัด 1 เมืองน่าอยู่) โดยจัดการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมที่มีการพัฒนาอย่างสมดุล คือ 4 องค์ประกอบ (เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี) เพื่อพัฒนาศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมีการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสู่มาตรฐานสากล 1 จังหวัด 1 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและเทศบาลต้นแบบ (Green City) ระดับจังหวัด เข้ารับการตรวจประเมินระดับประเทศอย่างน้อยจังหวัดละ 3 แห่ง