Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด

          สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน และให้ผู้นำทางศาสนา กรรมการวัด เกิดความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ศาสนสถานมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะกับการประกอบศาสนกิจ และเกิดเครือข่ายในการช่วยขยายองค์ความรู้ให้กับชุมชน ผ่านทางผู้นำศาสนาซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใส ศรัทธาของชุมชน โดยเลือกจังหวัดระยองเป็นพื้นที่ดำเนินการ  สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดระยอง และสมาคมเพื่อนชุมชนจังหวัดระยอง  มีเป้าหมายในขับเคลื่อนโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ในรูปแบบของระยองโมเดล 

       โดยมีการรับสมัครวัดในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ เกณฑ์ในการตรวจประเมิน จากนั้นแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อลงพื้นที่ตรวจประเมินพร้อมทั้งผลักดันให้ได้ตามเกณฑ์ ตรวจรับรองผลการประเมิน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัด ในชุมชนรอบๆ บริเวณวัด ทั้งนี้การตรวจประเมินวัดจะต้องใช้เกณฑ์การประเมินของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดเลือกวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน โดยมีระดับผ่านเกณฑ์ 3 ระดับ คือ

           ระดับดีเยี่ยม      จะต้องได้คะแนนรวมร้อยละ 85 ขึ้นไป

ระดับดีมาก       จะต้องได้คะแนนรวมร้อยละ 75 - 84.9

           ระดับดี           จะต้องได้คะแนนรวมร้อยละ 65 - 74.9