Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2561

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ทำการสำรวจข้อมูลสภาพทั่วไป ตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม และเก็บตัวอย่างน้ำแม่ประแสร์ แม่น้ำระยอง จังหวัดระยอง แม่น้ำพังราด คลองภัคดีรำไพ จังหวัดจันทบุรี และคอลงบางพระ จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2561 และส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และกรมควบคุมมลพิษ

ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย : รายงาน

แกลเลอรี่