Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินวัด จังหวัดระยอง

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินวัด จังหวัดระยอง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด จังหวัดระยอง ปี 2561 เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินแก่คณะกรรมการฯ และผู้แทนวัดในจังหวัดระยอง ซึ่งในที่ประชุมมีการปรับแก้ไขคำสั่งฯ เพื่อความเหมาะสม และรายงานความก้าวหน้าการชี้แจงและเชิญชวนวัดเข้าร่วมโครงการฯ และมีการเสนอวัดเพิ่มเติมอีก จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดป่าประดู่ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล วัดตะเคียนทอง และวัดหนองกรับ นอกจากนี้ยังมอบสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่วัดที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีการกำหนดการตรวจประเมินรอบแรก ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

แกลเลอรี่