Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่าย เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 (ระยอง)

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่าย เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 (ระยอง)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 (ระยอง) โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนเชิงนิเวศ โดย ชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด และโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา (Eco School) โดยโรงเรียนวัดกรอกยายชา จังหวัดระยอง

 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่