Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ภายใต้โครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Office) ประจำปี พ.ศ.2561

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ภายใต้โครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Office) ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  (ชลบุรี)  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ภายใต้โครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Office) ปี พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินผลรับรองสำนักงานสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศักยภาพการจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) จำนวนทั้งสิ้น 35 คน บรรยายโดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ณ ห้องประชุมไพลิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่