Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ประเมินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รอบที่ 1

ลงพื้นที่ประเมินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รอบที่ 1

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  (ชลบุรี) และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ซึ่งมีวัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯใน จังหวัดระยอง  จำนวนทั้งสิ้น 11 วัด ประกอบด้วย วัดกรอกยายชา , วัดหนองสนม , วัดโขดหิน ,วัดเขาไผ่ , วัดโสภณวนาราม ,วัดมาบตาพุด , วัดซอยคีรี ,วัดห้วยโป่ง ,วัดตากวน , วัดหนองแฟบ และวัดตะเคียนทอง โดยมีเกณฑ์การพิจารณา แบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 ความสะอาด ความเป็นระเบียบ  หมวดที่ 2 พื้นที่สีเขียว  หมวดที่ 3 การจัดการมลพิษ สุขอนามัยและความปลอดภัย  หมวดที่ 4 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม และหมวดที่ 5 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย 1) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 2) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 3) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 5) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 6) เครือข่าย ทสม.ระยอง 7) เทศบาลเมืองมาบตาพุด 8) สมาคมเพื่อนชุมชน  9) ปศุสัตว์จังหวัดระยอง 10) สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง 11) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพระ 12) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 13) นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ นอกจากนี้ยังมี บริษัท SCG เคมีคอล จังหวัดระยอง ร่วมสังเกตการณ์และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อนำข้อเสนอแนะ ไปจัดทำแผนในการสนับสนุน และพัฒนาวัดให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ณ วัดกรอกยายชา วัดหนองสนม วัดโขดหิน วัดเขาไผ่ วัดโสภณวนาราม และวัดมาบตาพุด จังหวัดระยอง

 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่