Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สัมมนาวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “Open House ERTC”

สัมมนาวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “Open House ERTC”

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “Open House ERTC” ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายจากภาคส่วนต่างๆ จำนวน 350 คน/วัน เข้าร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัย องค์ความรู้จากงานวิจัย ประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาล

 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

 

แกลเลอรี่