Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 6 ครั้งที่ 1/2561

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 6 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 26 มีนาคม 2561 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 6 ครั้งที่ 1/2561 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุรพัศ์โยธิน  บูรณานนท์ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม โดยร่วมกันพิจารณาเนื้อหาสาระ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

     1. การดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลสุขภาวะ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6

     2. ร่างแผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการ

     3. หารือการตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือภารกิจของคณะอนุกรรมการ

ทั้งนี้ ภารกิจงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานฯ ได้แก่ การสนับสนุนข้อมูลในประเด็น ขยะและสารพิษ

 

ภาพ/ข้อความ : ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย : รายงาน

แกลเลอรี่