Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ศึกษาดูงานศูนย์บริการจัดการขยะแบบครบวงจรแพรกษาใหม่ ณ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ศึกษาดูงานศูนย์บริการจัดการขยะแบบครบวงจรแพรกษาใหม่ ณ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

     วันที่ 3 เมษายน 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมศึกษาดูงานศูนย์บริการจัดการขยะแบบครบวงจรแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี นายอำเภอ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมศึกษาดูงานศูนย์บริการจัดการขยะแบบครบวงจรแพรกษาใหม่ ณ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

     ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร ต.แพรกษาใหม่ ดำเนินการโดยบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอย่างถูกหลัก มีการรวบรวมขยะชุมชน ในพื้นที่นำไปคัดแยกขยะประเภทต่างๆ นำไปสู่การรีไซเคิล ส่วนหนึ่งคัดแยกจากขยะเก่าเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งขยะ 500 ตัน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 9.9 เมกกะวัตต์ และขายให้กับการไฟฟ้านครหลวง ส่วนขยะอินทรีย์ที่นำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ดินผสม ขยะที่แยกเป็นพลาสติกบางส่วนนำไปผลิตเป็นน้ำมันไพโรไลซิส ฯลฯ ซึ่งถือเป็นการจัดการขยะที่ครบวงจรและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

 

แกลเลอรี่