Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

เข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

วันที่ 5 เมษายน 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน สำหรับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและมีการอภิปรายให้หัวข้อ นโยบายการปฏิรูปประเทศด้านพื้นที่สีเขียวในเมือง และหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในบริบทผังเมือง ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

 

แกลเลอรี่