Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เป้าหมายในภาพรวมของโครงการและความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นำร่อง (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เป้าหมายในภาพรวมของโครงการและความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นำร่อง (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

วันที่ 9 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เป้าหมายในภาพรวมของโครงการและความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นำร่อง (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมระยอง ชาเล่ต์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5-8 และ 13 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ตราด กาญจนบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี สิงห์บุรี นครนายก สมุทรสาคร อยุธยา ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้แนวทางการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยภายใต้ Thailand's Nationally Determined Contributions (NDC) Roadmap ปฏิบัติการการวิเคราะห์ความจำเป็น ลำดับความสำคัญ และเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่ (mapping) และแลกเปลี่ยนความรู้และข้อเสนอแนะของการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นำร่อง ทั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมต่อที่ประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในครั้งนี้ด้วย

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

ภายใต้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการศึกษาแนวทางการยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส

แกลเลอรี่