Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้ารับการอบรมการแนะนำการใช้โปรแกรมจัดการคุณภาพน้ำ

เข้ารับการอบรมการแนะนำการใช้โปรแกรมจัดการคุณภาพน้ำ

             วันที่ 9 เมษายน 2561 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย และ ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)เข้ารับการอบรมการแนะนำการใช้โปรแกรมจัดการคุณภาพน้ำ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยวิทยากรจากบริษัท เซ็นทรัลไฮโดร จำกัด บรรยายภาพรวมของโปรแกรมจัดการคุณภาพน้ำ และจะมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เป้าหมายปี ๒๕๖๐  จำนวน  ๕ แห่ง ถ่ายทอดให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เป้าหมายปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ แห่ง ที่ได้รับโปรแกรมจัดการคุณภาพน้ำใหม่  

 

ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย : รายงาน