Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน และการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน และการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  (ชลบุรี) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน และการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน โดยมีนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม และนายพิทักษ์ ผดุงโภค นายกเทศมนตรีตำบลฉมัน กล่าวต้อนรับ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น สู่เมืองต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ และแนวทางในการดำเนินงานพัฒนา ยกระดับแหล่งเรียนรู้ให้มีศักยภาพสู่ระดับอาเซียน มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ แกนนำชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาลตำบลฉมัน จังหวัดจันทบุรี โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มธนาคารขยะ และกลุ่มเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสวนป่า ในการประชุมดังกล่าว มีกิจกรรม การบรรยาย เสวนา ประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนการจัดการแหล่งเรียนรู้เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน ณ โฮมสเตย์บ้านสวนริมน้ำ ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่