Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะ และการทำน้ำหมักชีวภาพ

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะ  และการทำน้ำหมักชีวภาพ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561  ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  (ชลบุรี) ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะ และการทำน้ำหมักชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรทราบวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ทราบวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์และเพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้แก่ ประชาชนตำบลนามะตูม และนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ณ ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : iายงาน

แกลเลอรี่