Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการเพิ่มทักษะ การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการเพิ่มทักษะ การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 9 – 10  พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการพิจารณาและประเมินผลงานด้านเอกสาร และตรวจเยี่ยมพื้นที่ ตามเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบูรณาการการขับเคลื่อนงานตามภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากนายวีรวัฒน์ ปภุสสโร รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการเสวนา “แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และกลไกการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับภาค”  และการบรรยายพร้อมการฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การพิจารณาให้คะแนนและประเมินผลงานด้าน เอกสาร และตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดยั่งยืน 4 องค์ประกอบ 34 ตัวชี้วัด” ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

ส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่