Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ประสานพื้นที่ เตรียมความพร้อมชุมชนในการดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส

ประสานพื้นที่ เตรียมความพร้อมชุมชนในการดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  (ชลบุรี) ประสานพื้นที่ เตรียมความพร้อมของชุมชนในการดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนและการดำเนินการตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศไทยกำหนด ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามความตกลงปารีส และสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปัถวี จังหวัดจันทบุรี

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่