Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ระยะที่ 2” และรับมอบโล่เกียรติยศ

เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ระยะที่ 2”  และรับมอบโล่เกียรติยศ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ระยะที่ 2” และรับมอบโล่เกียรติยศ ในฐานะเป็นภาคีเครือข่ายท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดกระบวนการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอชที และนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกกล่องเครื่องดื่มภายในครัวเรือน ชุมชน และหน่วยงานอย่างยั่งยืน โดยสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 2 ในเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีกล่องยูเอชทีที่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลจำนวนทั้งสิ้น 600,000 กิโลกรัม หรือประมาณ 60,000,000 ใบ อีกทั้งยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จากการเผาขยะได้ถึง 2,400 กิโลกรัม ในงานมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตราแพ้ค(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อก จำกัด และบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่