Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สนับสนุนวิทยากรการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City)

สนับสนุนวิทยากรการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ  การจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสมุทรปราการ  ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  (ชลบุรี) เข้าสนับสนุนวิทยากรการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรบรวมข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อร่วมกันหามาตรการ แนวทางการแก้ไขและวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสมุทรปราการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วย อปท.พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอทั้ง 6 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยว จำนวน 60 คน โดยมีนางศิวภร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งมีบรรยายและการระดมความคิดเห็นในหัวข้อ การจัดการขยะที่ต้นทางและกลางทาง ณ ห้องประชุมบริษัท อีสเทิร์นอีเนอร์จี้ พลัส จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่