Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) ลงพื้นที่ดำเนินงานประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

สสภ.13 (ชลบุรี) ลงพื้นที่ดำเนินงานประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยลงพื้นที่ดำเนินงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตรายและประเมินระบบกำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งชี้แจงและให้คำปรึกษาเรื่องแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้กับเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

แกลเลอรี่