Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) ลงพื้นที่ดำเนินงานประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดตราด

สสภ.13 (ชลบุรี) ลงพื้นที่ดำเนินงานประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดตราด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (ช่วงบ่าย) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดตราด โดยลงพื้นที่ดำเนินงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายและประเมินระบบกำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งชี้แจงและให้คำปรึกษาเรื่องแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้กับเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แกลเลอรี่