Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13(ชลบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง พื้นที่จังหวัดตราด

สสภ.13(ชลบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง พื้นที่จังหวัดตราด

วันที่ 6-8 มิถุนายน 2561. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และเก็บตัวอย่างน้ำทะเล บริเวณพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ภายใต้การดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง พื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2. ปี 2561

แกลเลอรี่