Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จัดประชุมสรุปผลการประเมินโครงการ ประกวดโรงเรียน/ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับภาค

จัดประชุมสรุปผลการประเมินโครงการ ประกวดโรงเรียน/ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับภาค

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) จัดประชุมสรุปผลการประเมินโครงการโรงเรียน/ชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เพื่อสรุปผลการลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 และระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2561 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่