Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมการประชุมทวนสอบข้อมูล โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

เข้าร่วมการประชุมทวนสอบข้อมูล โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมทวนสอบข้อมูล โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ” ซึ่งดำเนินโครงการโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจหลักการ สามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและสามารถจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ และปัจจุบันการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการทวนสอบข้อมูลรายงานก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเข้าร่วมและนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและเมือง คณะทวนสอบได้ทำการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมในพื้นที่ และทำการสรุปผล ชี้แจงผลการทวนสอบ ซึ่งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่