Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมประชุมระดมความคิดและถอดบทเรียนแนวทางการจัดการขยะและของเสียอันตรายในอุทยาน

เข้าร่วมประชุมระดมความคิดและถอดบทเรียนแนวทางการจัดการขยะและของเสียอันตรายในอุทยาน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  (ชลบุรี)เข้าร่วมประชุมระดมความคิดและถอดบทเรียนแนวทางการจัดการขยะและของเสียอันตรายในอุทยาน จัดโดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนระดมความ และถอดบทเรียนจากการวิจัย เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ โครงการหรือแนวทางในการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายที่เหมาะสมกับอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ศึกษา รวมถึงสร้างแนวทางร่วมในสังคมด้านการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่เป็นต้นแบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่