Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ร่วมหารือพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ร่วมหารือพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  (ชลบุรี)ร่วมการหารือพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สนับสนุนและเสริมสร้างการเรียนรู้ต่างๆ ให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างบูรณาการและพัฒนายกระดับสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในพื้นที่เขตเมือง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินพระ และสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่