Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ประจำปี พ.ศ.2561

สสภ.13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ประจำปี พ.ศ.2561 ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)   

          “ระบบราชการ 4.0”  มีคุณลักษณะสำคัญ 10 ประการ ประกอบด้วย 1) ทำงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส เอื้อให้บุคคลภายนอกและประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้  2) ทำงานเชิงรุก แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสร้างคุณค่า  3) แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เชื่อมโยงการทำงานซึ่งกันอย่างเป็นเอกภาพเบ็ดเสร็จในจุดเดียว  4)  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์และการตัดสินใจในการทำงาน  5) ปรับรูปแบบการทำงานให้คล่องตัวรองรับการประสานงานแนวระนาบและในลักษณะเครือข่าย  6) ทำงานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า ตอบสนองต่อสถานการณ์ทันเวลา มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งในระดับองค์การและในระดับปฏิบัติการ  7) เปิดกว้างในภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ถ่ายโอนภารกิจไปดำเนินการแทนได้  8) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม  ความคิดริเริ่มและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการในการทำงานที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  9) บุคลากรทุกระดับพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองสู่องค์การที่มีวาทันสมัยและมุ่งเน้นผลงานที่ดี  10) ให้ความสำคัญกับบุคลากร ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูง พัฒนาอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่  สร้างความผูกพัน สร้างแรงจูงใจ  มีแผนเชิงรุกรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร

“การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0” โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  ระบบราชการต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือไว้วางใจได้ โดยภาครัฐต้องเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ซึ่งมีปัจจัยสู่ความสำเร็จ 3 ประการ ได้แก่ การสานพลังทุกภาคส่วน  การสร้างนวัตกรรม  และการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล 

“แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0” โดยหน่วยงานประเมินตนเอง วิเคราะห์จุดที่ต้องปรับปรุง กำหนดแผนการพัฒนา การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และวัดผลการปรับปรุง  หากผ่านการประเมินสำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจรับรองสถานะหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0  ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนสู่ระบบราชการ 4.0 โดยใช้ “ PMQA 4.0 ” (เป็นเครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ)  ซึ่งมีเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย  7 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การนำองค์การ  หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ โดยแบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับพื้นฐาน 300 คะแนน (Basic)  2) ระดับก้าวหน้า 400 คะแนน (Advance) และ 3) ระดับพัฒนาจนเกิดผล 500 คะแนน (Significance) ซึ่งจะเริ่มตรวจประเมินปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไป