Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม “ตลาดสดร่วมใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม”

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม “ตลาดสดร่วมใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม”

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและเครือข่าย ทสม.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม “ตลาดสดร่วมใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม” ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหารในตลาดสดทั่วประเทศ โดยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ซึ่งขับเคลื่อนผ่านกลไกการทำงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ทสจ.จังหวัด และทสม. โดยมีเป้าหมายที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดและลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในปี 2562 ณ ตลาดนัดวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณหน้าสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่