Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และสนับสนุนข้อมูลวิชาการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและการจัดการของเสียอันตรายชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่