Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมประชุมหารือวางแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เข้าร่วมประชุมหารือวางแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ผอ.สสภ.13 (ชลบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยมี นายถาวร เพ็ชรบัว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบแนวทางการบริหารจัดการการดำเนินงาน 3 เรื่อง คือ 1) การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ 2) การจัดประชุมสัมนา และการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแะทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ติดตามกำกับและประเมินผล และ 3) การเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะ ซึ่งกระบวนการทำงานจะนำแนวทางการบริหารจัดการในรูปแบบของพิษณุโลกโมเดล มาปรับใช้กับบริบทของพื้นที่ที่รับผิดชอบของ สสภ.13 (ชลบุรี) ในลำดับต่อไป

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่