Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ตรวจสอบกรณีปัญหาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบ่อ จากกิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ ตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ตรวจสอบกรณีปัญหาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบ่อ จากกิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ ตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ทสจ.ชลบุรี และ ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ตรวจสอบกรณีน้ำบ่อมีสภาพเปลี่ยนแปลง และมีกลิ่นแก๊ส หลังจากพื้นที่ข้างเคียงมีการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ผลการตรวจสอบ พบว่า โรงฆ่าสัตว์ดังกล่าว ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2559 จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจาก ทต.เขตรอุดมศักดิ์ โดยในส่วนของ ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ได้ออกคำสั่งหยุดประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์แล้ว จากการลงพื้นที่ไม่พบว่ามีกิจกรรมใดๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีน้ำเสียความเข้มข้นสูง ขังอยู่ในบ่อวงกลม จำนวน 6 บ่อ ที่สร้างขึ้นในพื้นที่โรงฆ่าสัตว์ และผลการตรวจสอบบ่อน้ำตื้นของประชาชน พบว่า ลักษณะทางกายภาพมีสีน้ำตาลอ่อน ขุ่นและมีกลิ่นเล็กน้อย ปัจจุบันผู้ร้องเรียน  ได้หยุดใช้น้ำจากบ่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ สสภ.13 (ชลบุรี) ได้เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำตื้นของผู้ร้องเรียน และน้ำจากบ่อน้ำใช้ในพื้นที่โรงฆ่าสัตว์ ส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการ สสภ.13 (ชลบุรี) เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหา ต่อไป

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.13 (ชลบุรี): รายงาน

แกลเลอรี่