Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัดและภูมิภาคในการวิเคราะห์ ความเหมาะสมเบื้องต้น กรณีชุดโครงการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัดและภูมิภาคในการวิเคราะห์ ความเหมาะสมเบื้องต้น กรณีชุดโครงการ

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 นายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อำนวยการสำนักงาน สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัดและภูมิภาคในการวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้น กรณีชุดโครงการ โดยมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สผ. ทสจ.และ สสภ. ในการสนับสนุนชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ    ในกระบวนการวิเคราะห์ความเหมาะสมของชุดโครงการ รวมถึงการติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ให้กับ ทสจ. สสภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่