Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

การฝึกอบรม “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”

การฝึกอบรม  “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการสำนัก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและส่วนอำนวยการ เข้ารับการฝึกอบรม “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ โดยมีนายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นประธานและมอบนโยบาย ณ โรงแรมพัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลต่อไป

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่