Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) เข้าร่วมการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2563

สสภ.13 (ชลบุรี) เข้าร่วมการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการสำนัก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2563

ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2563 จากผู้แทนทุกภาคส่วน

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่