Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี)เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 –16

สสภ.13 (ชลบุรี)เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 –16

เมื่อวันที่ 26–27 พฤศจิกายน 2561 ส่วนยุทธศาสตร์และแผน

  สิ่งแวดล้อม สสภ. 13 ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 –16 ณ ห้องประชุม 204 อาคารกรมควบคุมมลพิษ มีประเด็นดังนี้

   1. การจัดทำโครงการเพื่อเสนอเข้าบรรจุในแผนของสภาพัฒน์ฯ ส่งให้ กยผ. ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน  โครงการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ Smart Green City โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว

   2. การดำเนินการเรื่องแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค

       2.1 ยกร่างกลไกการขับเคลื่อน กำหนดสิ่งที่ต้องดำเนินการ วิธีการ และ Timeline

       2.2 ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคให้เป็นปัจจุบันภายใน ธันวาคม 2561

        2.3 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ และจัดทำFlagship project ให้แล้วเสร็จภายใน มีนาคม 2562

   2.4 จัดทำแผนปฏิบัติการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคระยะ 1 ปี แล้วเสร็จภายในพฤษภาคม 2562 และเสนอแผนงาน/โครงการ บรรจุในแผนพัฒนาภาค    

    แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ในเดือนมิถุนายน 2562 

 

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่