Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13(ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สสภ.13(ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ส่วนยุทธศาสตร์และแผน

สิ่งแวดล้อม สสภ. 13 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทส. มีประเด็น ดังนี้

   1. กรอบการประเมิน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบเหมือนปี 2561 แต่เพิ่มประเด็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน ไว้ที่องค์ประกอบที่ 1 Function Base

   2. เกณฑ์การประเมิน ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินเป็นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยเป็นร้อยละของทุกองค์ประกอบ และยกเลิกหลักเกณฑ์ส่วนราชการที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายเพียง 1 องค์ประกอบ ให้ถือว่าอยู่ในระดับต้องปรับปรุง

   3. ปรับปรุงรอบระยะเวลาการประเมินเป็น ปีละ 1 รอบ (1 ต.ค. – 31 ก.ย. 62)

   4. การประเมินผู้บริหารองค์การ มีการกำหนดประเด็นการประเมินเหมือนปี 2561 และ เพิ่มเติมอีก 4 ประเด็น คือ 1)มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  2)ภาวะผู้นำ  3)ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ  4)การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่