Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สนับสนุนวิทยาการตามโครงการคัดแยกขยะ ลดภาระ ลดโรค

สนับสนุนวิทยาการตามโครงการคัดแยกขยะ ลดภาระ ลดโรค

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สนับสนุนวิทยาการตามโครงการคัดแยกขยะ ลดภาระ ลดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ ตลอดจนเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนและนักเรียนในเขตพื้นที่ของเทศบาล โดยมีนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่