Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพน้ำสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเข้าร่วมเวทีเปิดแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพน้ำสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเข้าร่วมเวทีเปิดแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพน้ำสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก และเข้าร่วมเวทีเปิดแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม รูปแบบ และแนวทางปฏิบัติที่ดี ด้านการพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมและยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายสุเมธ สายทอง ผอ.ทสจ.จันทบุรี กล่าวต้อนรับ นายพิทักษ์   ผดุงโภค นายกเทศมนตรีตำบลฉมัน กล่าวรายงาน และนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มอบป้ายแหล่งเรียนรู้และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ บุคคลและหน่วยงานต้นแบบ แหล่งเรียนรู้ 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ป่าชุมชนบ้านวังตัก 2. ธนาคารขยะบ้านทุ่งเพล และ 3. โฮมสเตย์รักษ์สิ่งแวดล้อม  (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งเพลโฮมสเตย์ หมู่ 8)

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่