Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

การอบรมสัมมนาการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ

การอบรมสัมมนาการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ

วันที่ 8-9 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้ารับการอบรมสัมมนาการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก และศึกษาดูงาน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ณ เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางเทคนิควิชาการพัฒนาและยกระดับการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนติดตามประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายถาวร เพ็ชรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) เป็นประธานเปิดงานและชี้แจงความเป็นมาของโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16  จำนวน 60 คน 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่