Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากบ่อขยะแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากบ่อขยะแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากบ่อขยะแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากบ่อขยะแพรกษา โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่