Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน”

เข้าร่วมงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน”

ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เข้าร่วมงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 โดยภายในงานมีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน (OTOP) จากทุกภูมิภาค นิทรรศการ งานเสวนา หัวข้อ “ทส.สร้างความสุขเพื่อประชาชน” งานแสดงดนตรีสากล และการแสดงพื้นบ้าน โดยตัวแทนจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานที่ผ่านมาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากท่านพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่