Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

โครงการลด คัดแยกขยะในหน่วยงาน

โครงการลด คัดแยกขยะในหน่วยงาน

              โครงการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย               

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

 

๑. หลักการและเหตุผล

          ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ภายใต้ โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย : มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และกำหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) จึงดำเนินโครงการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยภายในองค์กรให้แก่หน่วยราชการ รวมถึงภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

. วัตถุประสงค์

          ๒.๑  เพื่อให้การลด คัดแยกขยะมูลฝอยในอาคาร/สำนักงาน ง่ายต่อการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งไปกำจัด

          ๒.๒ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการของหน่วยงานอื่น ๆ ได้

. เป้าหมาย

          ๓.๑  อาคาร/สำนักงาน ร้อยละ 100 มีการดำเนินกิจกรรมลด คัดแยกขยะมูลฝอย อย่างน้อย ๔ ประเภท ได้แก่ ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

          ๓.๒ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งไปกำจัดลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 10

         ๓.๓  สำนักงานฯ ลดการทิ้งพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ร้อยละ 10

         3.4  งดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารภายในสำนักงานฯ 

เป้าหมาย

รูปแบบการดำเนินการ

ช่วงเวลาในการดำเนินการ

ธ.ค.61- ก.พ.62

มี.ค.–พ.ค. 62

มิ.ย.–ก.ค. 62

ส.ค.–ก.ย. 62

1. การคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคาร/สำนักงาน อย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ ขยะย่อยสบาย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

-

ติดตั้งถังขยะแยกประเภทอย่างเพียงพอ

เจ้าหน้าที่สามารถทิ้งขยะในถังขยะแยกประเภทได้อย่างถูกต้อง

2. ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งกำจัด

 

ลดลงร้อยละ

4

ลดลงร้อยละ

6

ลดลงร้อยละ

8

ลดลงร้อยละ

10

4. ลดการทิ้งพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ร้อยละ 10

-

ลดลงร้อยละ

4

ลดลงร้อยละ

6

ลดลงร้อยละ

8

ลดลงร้อยละ 10

3. ภายในอาคารงดการใช้กล่องโฟม

-

ภายในอาคาร/สำนักงานฯ งดการใช้กล่องโฟม

๔. พื้นที่ดำเนินการ

          สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

5. ขอบเขตการดำเนินการ

  1. มอบหมายผู้รับผิดชอบหรือจัดตั้งคณะทำงาน
  2. ศึกษาและการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
  3. กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ
  4. กำหนดมาตรการ แนวทาง และวิธีการดำเนินการ
  5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ เพื่อปรับปรุงมาตรการ แนวทาง และวิธีการดำเนินการ
  6. รายงานผลการดำเนินการให้กับผู้บริหารหน่วยงานและกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เพื่อให้ คพ. รวบรวมผลรายงาน รมว.ทส. ต่อไป

6. ระยะเวลา

          - ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

7. งบประมาณ

         งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         ๘.๑  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีจิตสำนึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในอาคาร/สำนักงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

         ๘.๒  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มีความสะอาดเรียบร้อยเหมาะแก่การเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

คำสั

ขนาดไฟล์:1.05 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 135 ครั้ง

คำสัง3

ขนาดไฟล์:0.85 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 81 ครั้ง

คำสั่ง 2

ขนาดไฟล์:0.95 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 81 ครั้ง

คำสั่ง 2

ขนาดไฟล์:0.95 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 84 ครั้ง

นโยบ

ขนาดไฟล์:0.85 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 168 ครั้ง