Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งผิวดินพื้นที่ภาคตะวันออก

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งผิวดินพื้นที่ภาคตะวันออก

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ได้ดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  (แม่น้ำและคลองสาขา) เขตพื้นที่ภาคตะวันออก  2562 จำนวน 18 แหล่งน้ำ (แม่น้ำ 8 สาย/10 คลอง ) ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง (13 จุด) คลองนครเนื่องเขต (2 จุด) คลองท่าไข่ (2 จุด)  คลองพานทอง (2 จุด) คลองท่าลาด (2 จุด) จังหวัดฉะเชิงเทรา แม่น้ำระยอง (6 จุด) แม่น้ำประแสร์ (5 จุด)  จังหวัดระยอง   แม่น้ำจันทบุรี (8 จุด) แม่น้ำพังราด (4 จุด) คลองภักดีรำไพ (4 จุด) จังหวัดจันทบุรี แม่น้ำตราด (4 จุด)  แม่น้ำเวฬุ (7 จุด) คลองบางพระ (5 จุด) จังหวัดตราด แม่น้ำเจ้าพระยา (2 จุด) คลองสำโรง (5 จุด) คลองลัดหลวง (2 จุด) คลองบางปลากด (2 จุด) จ.สมุทรปราการ และคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี  (1 จุด)    รวม 76 จุด โดยทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำภาคสนามและเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย รวม 28 พารามิเตอร์ จำนวน 4 ครั้งต่อปี ได้แก่ เดือนพฤศจิกายน 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2562   เดือนพฤษภาคม 2562 และเดือนกรกฎาคม 2562