Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก

โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แหล่งน้ำในพื้นที่วิกฤตมีคุณภาพดีขึ้น เป็นการเตรียมพร้อมในการจัดการต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการควบคุม ป้องกันและลดการแพร่กระจายมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษอุตสาหกรรม การเกษตร และชุมชน  ให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมจัดทำแผนลด แก้ไขมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรต่างๆ ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต

ซึ่งสำนักงานฯ มีเป้าหมายในการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ  ดังนี้

1. จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 2. ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำในพื้นที่วิกฤต / แหล่งน้ำสาขาที่สำคัญ 
     2.1 ติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 15 สถานี 150 ตัวอย่าง

           (แม่น้ำระยอง 12 สถานี,แม่น้ำพังราด 3 สถานี)
     2.2 ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพตะกอนดินในพื้นที่วิกฤติ จำนวน 4 สถานี 4 ตัวอย่าง

           (แม่น้ำระยอง 2 สถานี,แม่น้ำพังราด 2 สถานี)

3. ติดตามตรวจสอบเฝ้าระวัง และวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อมทางทะเล  
    3.1 ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จำนวน 14 จุด 28 ตัวอย่าง (ส่งบริษัทฯ ตรวจวิเคราะห์ฯ)

4. สอบเทียบและซ่อมบำรุงเครื่องมือ / ครุภัณฑ์ 
5. พัฒนาระบบประเมินความสามารถในการรองรับมลพิษของลำน้ำ (Carrying  capacity)

    ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
6. สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤตระหว่างหน่วยงานในพื้นที่กับเครือข่าย 

7. พัฒนาและเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ

8. จัดทำแผนการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่เป้าหมาย